Tottu’ bellusu e allichidìusu, mèdasa cun su ’estìri hou, chi non s’ì..." /> SU SARRABESU. Sa Missa cantada de Pasca Manna, candu sa cresia furiada sa domu de tottusu – IlSarrabus.news


Apertis Verbis

Published on Aprile 20th, 2019 | by Redazione

0

SU SARRABESU. Sa Missa cantada de Pasca Manna, candu sa cresia furiada sa domu de tottusu

Tottu’ bellusu e allichidìusu, mèdasa cun su ’estìri hou, chi non s’ìanta potziu fai po sa festa de Santa ’Ittoria, a fròttasa andaiàus’ a cresia. Candu sa cresia furiada s’omu de tottusu, a nisciuhusu, o quasi, behiada in menti de no ddu i andai su ’omihigu: a sa missa de i’ sesi ddu i andànta is fiùdasa e tottu s’atra genti chi depìa’ traballai in domu o in  campagna; a sa missa de i’ noiòrasa ddu i andànta is piccioccheddusu, tottu cussusu de s’Atziohi Cattolica e i’ maìstu’ de scoha; a sa missa de is undixi ddu i andanta is arriccusu, is intellettualisi, is picciòccasa chi si ’ohìanta ponni in  mostra cun sa speranza de si coiài e is piccioccusu po sceddài cussa chi iant’essi ’offiu pigai po sposa; sperendi chi no ddi s’éssinti torrau croccoriga.

 

Eccu, a sa missa de is undixi si podi nai ca non furianta tottu preghierasa. Sa di de Pasca manna, tottusu ’n di ’essìanta de ’omu po andai o a cresia po sa processioihi o in pratza de Municipiu po biri s’incontru. A sa fihi poi, a cresia, po sa missa cantada, ddu i andànta tottusu.

Is piccioccheddusu, ass’essìda de sa missa de i’ noiorasa, depìant’andai a dohai is auguriusu a is parentisi e a is padrihusu de battiari e de cunfrima; ca ddis fianta is i strihasa e ddus’ cumbidanta cuh amarettusu, caschettasa, gattòu e pistoccusu de hissa. Non mancàda mai su caffei; ma si uhu iad’essi ’offiu buffai, a dispositziohi duu i furia’ sempri: bihu biancu, vermout e marsala. Poi, a sa fihi de su giru de is auguriusu, mancai ’èssinti giai andausu a ascuttai sa missa de i’ noiorasa, torrànt’andai a cresia po partecipai a sa processiohi bestiusu de zreghestahusu.

In sa cresia, preha de genti, si respiràda su clima de sa cehabara santa: tottus’ assoru de sa statua de sa Madonna Addohorada, cun sa spada prantàda in su coru e dda cuntemplànta aspettendi su momentu de bessìri in processiohi.

Sa processiohi furiada uha cosa seria e beh orgahizzada. Is primusu furianta is angiuheddusu guidausu de i’ mongiasa e de is catechistasa, poi sighìanta is associatziohisi, donniùha a pahasa de sa catta sua, is fillasa de Maria, s’associatziohi de Su Sacru Coru, de su Carmelu e atrasa, is cunfrarasa, i’ zreghestahusu, ca furianta sempri medasa, su predi, sa statua de  sa Madonna addohorada, cun sa facci crobetta de uhu velu nieddu de arranda e poi su tallu de tottu s’atra genti chi non furiada inquadrada ih is associatziohisi. In cussa processiohi,  a patti su predi e i’ zreghestahusu ddu i furianta fetti is femmihasa e andànta in Piazza Marconi  passendi in Via Chiesa.

Poi partìada sa processiohi de is homihisi. Issusu pottànta sa statua de su Redentori e andànta in Piazza Marconi passendi in Via Roma.

I’ duasa statuasa, in mesu de sa piazza, si hehìanta a agattai facci a pari. Su momentu furia’ cummoventi: mamma e fillu si torrànt’ a biri dopu sa tragedia de sa xehabara santa e si sahudànta, inchihendisì uhu versu s’atara. A sa Madonna ’n di ddi pigànta su velu nieddu, sa spada de su coru e ddi pohìanta ’hu velu biancu. Peppi Luisu, in pitzu’ de sa sohetta de ’omu sua, sparàda quattru o cincu ’ottasa cun sa scuppetta; su predi intohàda su Magnificat; poi sa processiohi torrad’ a partiri po torrai a cresia tottusu in pari, ordihausu in fiha devotamenti. A cussu puntu esplodìada su sohu de i’ lauheddasa ca sovrastàda donni’atru rumori.

In cresia, ahanti de is i statuasa, su predi cantàda su Gloria cun s’accumpangiamentu de i’ lauheddasa, poi cumentza’ sa missa cantada.

Missa “Te Deum laudamus” de Lorenzo Perosi, cantàda de su coru polifonicu de Don Andrea, ca furiada uh’ottimu musicista, ottimu maistu e direttori de coru: sohàda egregiamenti s’armonium e contemporaneamenti, dirigìad’ is cantorisi.

M’arregodu ca candu arribaiausu a s’Agnus Dei, cumentzaiàusu a intendi in bucca su gustu de su vermout chi si cumbidànta, a sa fihi de sa missa, in zreghestia.

Poi donniuhu a domu sua po su prangiu de Pasca manna. Oi paridi donnia dì Pasca manna e eu’ pedriu tottu su chi furia’ bellu in cussu tempusu: sighiàusu uha morali, teheiàusu sperantzasa, feiàu’ progettusu e furiàu’ prehusu de entusiasmu. Sa bellesa chi eu’ biviu in cussu tempusu, no dd’eus’ a torrai a biri prusu.

Albino Agus

(ilsarrabus.news)

:

Tags: , , ,


About the Author
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to Top ↑