Cultura

Published on Settembre 7th, 2020 | by Redazione

0

SU SARRABESU. Con custu Covid, immoi, ita seus? Emigraus o turistasa?

De candu si ‘n di seu’ depius’andai po xiccai su traballu in cantu ddu i fudi, non bieiau’ s’ora chi ‘essint’arribadasa ‘s feriasa po ‘enn’ a passai i’ vacanzasa in sa ‘idda in cantu seu’ nasciusu. Immoi ca seusu in pentziohi, teheusu, fincia’ chi dùrada, sa possibihidadi de passai tottu s’istadi or oru de su mari de ‘idda hosta.

 

Ocannu, però, po mori de custu mahedittu Covid 19, e de sa burocrazia de sa Regiohi, eu’ rischiau de non podi ‘enni in Sardegna.  Nosu si seusu immedesiamausu cuh i’ residentisi e eu’ cundividiu su tommori ‘nsoru.
A su Presidenti Solinas ddu depint’ai pressau meda po ai fattu tottu cussas’ ordihantzasa. Nosu, però, eu’ cumprendiu subitu ca i’ varius’ provvedimentusu iant’essi tentu scarsa efficacia. Cun su tampohi e cun tottu is atras precautziohisi, si in sa navi o in s’aereu iaus’essi ‘enniusu a cuntattu cun cahancuhu positivu, nosu iaus’ess’arribausu cun su Covid 19 e infettaiausu. Custu dd’ iapessi ‘offiu hai a su Presidenti Solinas, ma pentzu ca no iad’essi tentu bisongiu chi si dd’essi hai ‘eu. Inoltre, si ‘essinti mantenniu s’obbligu de su tampohi, in Sardegna no iaus’essi ‘enniusu: tres’ persohasa: deu, pobidda mia e filla hosta accumpangiadora, a su costu de i’ billettusu po sa traversada iaus’essi depi’ aggiungi atru’ 210 € po is tampohisi e no dd’iaus essi fattu.

Sa richiesta de su tampohi est’ uhu modu de hai a sa genti de no benni in Sardegna. Cosa auspicada de sa stramaggioranza de i’ residentisi; e no e’ fantasia: bastad’ a liggi i messaggiusu de facebook ca invitànta sa genti a abarrài in domu ‘nsoru e a no benni in Sardegna. Mi collegu a su sportellu unicu de i serviziusu (S. U. S.), cumpilu sa prima patti de su modulu e ddu mandu. Non biendi risposta, apu telefohau a Casteddu po domandai spiegatziohisi. M’ant’arrespustu ca no miad’essi mai arribau hudda po ita ca ia postu uh’ e- mail fetti po tres persohasa. Nosu seus’uha famiglia, tehesu ‘hu computer fetti e uh’ indirizzu mail. Ma! Apu torrau fai tottu pohendi tres’indirizzu’ de posta diversusu e apu torrau a spediri is tre’ richiestasa. A filla mia est’arribau subitu su Benibenius e a mei e a pobidda mia no. Apu xiccau de cumprendi e apu biu ca, no essendi residentisi, no ia postu da data de ripartenza. Non sciendi ancora sa data de ripartenza, apu ipotizzau ‘ha data e apu torrau a spediri sa richiesta po mei po pobidda mia. A cussu puntu, deu e pobidda mia, eus’arricciu su Benibenius.

Finalmenti, cun tottu’ i’ documentusu in regola, seu’ partiusu. A Genova sa documentatziohi Sardegna sicura, Benibenius, no dd’anti castiada nè a s’imbarcu nè in sa navi candu s’anti ‘ohau sa cabina. Deu speru chi sa Regione Sardegna apa’ mandau a sa Tirrenia, a Volotea e a is atrusu, s’elencu de is persohasa autorizzadasa a s’imbarcai. Ddu i furia’ puru genti sprovvista de su Benibenius; e cumpilendi su «modulo di registrazione» per la Protezione dalla diffusione del Covid-19, cunsegnau de is addettusu a s’imbarcu, si funt’ imbarcaus’ issu’ puru. No iad’essi bastau cussu fogliu po tottu’ ‘s passeggerusu? Bessendidenci de su portu, s’anti frimmau e s’anti misurau sa callentura. Custu e’ s’unicu cuntrollu chi s’anti fattu.

Inevitabilmenti, mi seu domanadau si tottu custa documentaziohi, pretendia de is turistasa intenziohausu a benni in Sardegna, dda depinti presentai puru tottu cussusu chi arribanta cuh i barcohisi e sbarcanta clandestihamenti, in sa costa de s’isula, in cahancuha spiaggia deserta. Chihi scidi cant’antessi. Deu mi immedesimu cun issu’ puru: po partiri, pohendi in contu de podi morri in mari, depint’essi veramenti disperausu.
Candu ‘n di biu uhu, cun sa menti torru a su 1958, candu, deu puru, mi seu fuiu po fammihi; e m’intendu uhu de issusu. Ma deu e medas’ atru’ prima de mei, andaiaus’ incontru a uhu traballu seguru; custusu, inveciasa, bandanta assolutamenti a su sbaragliu; e est’uha vera tragedia. Occannu, viaggendi de Porto Torres a Biddeputzi, mi seu domandau: «Deu oi e ita seu, uh’emigrau chi torrada a bidda sua po uhu periudu de vacanza in su mari de Portu Coraddu o uhu turista?». Bella domanda a sa quali no apu scipi’arrespundi. E mi seu intendiu ‘hu pobur’emigrau ca giogada a fai su turista. Albino Agus (ilsarrabus.news)

:


About the Author
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to Top ↑