Deu furìa picciocchèddu e m'arregòdu: sa crèsia furia' su coru de..." /> SU SARRABESU. Candu sa cresia furia’ s’omu de tottusu… – IlSarrabus.news


Cultura

Published on Ottobre 20th, 2020 | by Redazione

0

SU SARRABESU. Candu sa cresia furia’ s’omu de tottusu…

Deu furìa picciocchèddu e m’arregòdu: sa crèsia furia’ su coru de sa ‘idda. Tandu sa genti furia’ quasi tottu analfabeta o semianalfabeta. Cussusu chi andànta a i scoha furìanta pagusu. A patti sa cultura atavica, tramandada de babbu in fillu, chi po sa genti furiada sa reguha chi tottusu sighianta scrupolosamenti, s’istrutziohi furiada prerogativa de su predi; ca, in bidda, furiada s’autoridadi morali numero uno. Issu furìa’ su meri de sa beridàdi; e cussu chi  haràda furia vangelu po tottusu; a patti candu predicàda su vangelu in cresia.

 

Chi essi’ missa o funtziohi, sa cresia furìa’ sempri preh’ ‘e genti. Po non chistiohai de is processiohisi: longasa, ordihadasa, in massima devotziohi, preghendi o cantendi. Is primusu furìanta sempri “gli angioletti”: pippiusu e pippiasa guidausu de mongiasa e  catechistasa. Sighianta “le figlie di Maria”: piccioccasa de i’ doxi a i’ bint’annusu e prusu, ancora bagadiasa. I varias’ associatziohisi cuh is cattasa ‘nsoru, is cunfrarasa, sa statua de su santu, su predi o is predisi (po is festa’ mannasa), tottu i giovuhusu e is ‘omihisi de s’aziohi cattolica e poi tottu sa genti chi non furiada inquadrada ih associatziohisi.

Dogna ‘omihigu a sa missa de i sesi andànta is antziahusu, is fiudasa e tottu sa genti chi depia’ traballai in domu o in campagna. A sa missa de i noiorasa andanta tottu ‘s piccioccheddusu, is piccioccheddasa e tottu cussusu chi fianta patti de s’azioihi cattolica. Cussa de is undixi furìa’ sa missa cantada; e ddu andànta i’ signorisi: su sindigu, i maistu’ de  scoha, is impiegausu, su dottori, su brigaderi, is capusu de sa miniera de Baccu Locci, is piccioccasa chi sperànta de accallappiai ‘hu piccioccu chi dd’essi’ domandàda in sposa e is piccioccusu disillosusu de biri cussa ch’iant’essi ‘offiu sposai; mancai no s’essint’ancora pronunciausu.

A croppeddì sa cresia si torrad’a prenn’ ‘e genti po sa funzioni serali e poi tottus’ a passillai in sa via Nazionale o a baddai in Piazza Marconi; ca furianta ingiarradasa po ita no ddu i essi fangu candu proìada. Eia, po  ita ca donnia ‘omihigu, candu su tempusu ddu permittiada, sa piazza puru si prehia’ de genti po baddai su ballu sadru. Sa genti, duncasa, si spassiada. I’ sohadorisi furianta dusu; e sa genti, baddendi, formada uh’ ellisse ca partiada de cantu furia prima su monumentu fincias’ a sor’ ‘e su stancu.

Is prus’ appassiohausu de ballu sadru, ianta fattu uh’accodriu cun su sohadori de launeddasa, ca in domu sua tehiada uha prazza manna, e andanta a baddai dogna sabudu a pusti  xeha. Medasa tehianta pippieddu’ pitticcusu ca si drommianta e ddu s’ pohianta in su ‘ettu matrimoniali de su sohadori. Sa genti baddada fincias’ a i dua’ de chizzi. Su ‘omihigu a croppeddì poi, chi su tempusu ddu permittiada, ancora tottusu in piazza Marconi po sighiri a baddai.

Sa ‘idda furia divìdia in bixihàusu. E is famigliasa de i’  variu’ bixihausu furianta solidalisi, s’aggiudànta a pari e si podi nai ca, tottusu impari, fessinti patti de uha famiglia allargàda. Candu in bixihau arribàda uha sposa hoa, tottu’ ‘s femmihasa andanta a ddi ‘ohai su benibeniu; e dda fianta ‘ntendi comente uha sorri. M’eis’ a nai ca ancora oi in dogna ‘idda esistinti i’ bixihausu. Certu, e’  beru, ma non tehinti prusu sa funtziohi chi tehianta a is tempusu de candu seu chistiohendi ‘eu. Immoi mi paridi ca donniuhu s’incottidi in domu sua po fai sciri su prus pagu possibihi a chihi ddi bividi a soru.

Su clima de oi esti de diffidenza. Tandu, inveciasa, donniuha fiada sciri su chi tehìada e ddu pohìada a disposiziohi de chihi ‘n di tehia’ bisongiu. Finciasa candu ddu i ‘ndìada: deu oi ‘ongu ‘ha cosa a tui e crasi tui ‘ohasa uha cosa a mei a sa fihi seu’ sempri parisi. Insomma, sa genti furia’ pru’ pobora, prus’ ignoranti ma si ‘ohianta pru’  behi e s’aggiudànta a pari. Oi no e’ prus’ aicci. Sa cresia pari’ chi non conti pru nudda. Sa genti no si sci’ prusu spassiai mancu candu arribanta ‘s festasa. Gehosia e diffidenza impèranta e tocca sempri a si castiai a pahasa. Attentziohi a comenti chistiohasa; ca bastad’ uhu fueddu po fai morri uh’amicizia de trint’annusu.

Albino Agus

(ilsarrabus.news)

:

Tags: ,


About the Author
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to Top ↑