Po ita su ’omihi de Porto Tramatzu? Candu ’eu furia picciocchedd..." /> SU SARRABESU. Arregordendi s’arrollieddu de Porto Tramatzu, su salottu estivu hostu – IlSarrabus.news


Cultura

Published on Novembre 19th, 2019 | by Redazione

1

SU SARRABESU. Arregordendi s’arrollieddu de Porto Tramatzu, su salottu estivu hostu

Po ita su ’omihi de Porto Tramatzu? Candu ’eu furia piccioccheddu e non si chistiohàda ancora de rimboschimentu, in cussu puntu, ddu i furiada ’ha filera de mattasa de tramatzu ca partìada de cantu immoi ddu sti su bar “Vela” e arribàda finciasa a sa  curva prima de su Porto Corallino; a soru de cantu immoi ddu esti cussa bellissima pineta.

 

In cantu accabàda s’areha, cumentzàda sa filera de su tramatzu; comente ’hu divisoriu tra sa s’areha e sa terra. Eccu po ita ddi hanta “Porto Tramatzu”. Tandu sa meta preferìa furiada Porto Corallo; est’ingui chi hosu eusu imparau a nadai. Sa genti pru’ riservada usàda andai a Porto Corallino e Porto Tramatzu furia’ pagu frequentau.

A Porto Corallo, in su corantatresi e in su corantaquattru seus’andausu in colonia; drommeiausu in i’ localisi abbandohausu de candu su minerali de sa miniera de Baccu Locci ianta cumentzau a ’n ci ddu pottai a Casteddu. Prima ddu spedìanta cun d’uhu bastimentu chi arribàda a Porto Corallo e carrigà’ puru genti chi depìada andai in Toscana. De cussa costrutziohi oi no ddu a’ pru’ tracciasa; ma si podi biri comenti furiada, castiendi sa fotografia chi ddu esti in su ristoranti “S’allegusta E Sa Cassola” (ex Top Sound) de Porto Corallo.

Cun sa costrutziohi de su portu e de i’ villettasa a peisi de su monti de sa Torre Motta, sa spiaggia de Porto Tramatzu e’ diventàda sa pru’ frequentada; specialmenti de famigliasa cun pippiusu ca, finciasa a s’annu passau, podìanta intrai po andai a giogai tranquillamenti. Occannu tòccada a fai attentziohi a Porto Tramatzu puru: tra su 2018 e su 2019, sa violenza de su mari ha provocau fossusu assoru de sa battigia; e immoi bisòngiada a fai prus’ attentziohi po is pippiusu ingui puru.

Oramai hosu, funti madas’ annusu chi passausu i’ mesis’estivusu in sa spiaggia de Porto Tramatzu. Ddu i seus’andausu cun fillusu e nebodisi e atrus’amigu’ puru. No e’ chi Porto Tramatzu siada sa spiaggia pru bella de su mundu; ma esti, siguramenti, uhu de is postusu pru’ tranquillusu chi ’n ci podint’essi; considerendi su clima puru. Ingui nosu eu’ connottu genti meda e cun meda de issusu seu’ diventausu amigu’ puru. Donni’annu s’aggiungi’ cahancuhu e seusu comente uha famiglia manna.

Porto Tramatzu e’ su salottu estivu hostu; e nosu ingui ddu i feusu s’arrollieddu. Donniuhu conta’ sa sua; principalmenti cosasa de famiglia; e ascuttendi is cosasa de is atrusu, donniuhu si consohada de i’ disavventuras’ suasa. A s’oru de is undixi si cumentzad’ a chistiohai de pappai; e tui intendisi su stogumu ca si cumentzad’ a trumbullai.

Ddu i funti cussusu chi non d’iant’a bolli mai ’essiri de s’acqua e ddu e’ puru cahancuhu chi non si ’n di piga’ mai sa camisa. Cahancuhu sempri sdraiau in s’areha buddia pighendi sohi e cahancuh’atru sempri asutta de s’ombrellohi; ca, mancai sohi non di pighi’mai, diventa nieddu comente sa pixi. Passendi tottu cussu tempus’ impari, a sa fihi behinti a galla pregiusu e difettusu de donniuhu: tottus connoscinti quasi tottu de tottusu. Centu concasa, centu berrittasa per cui, dogna tanti, a causa de differentis’ opinionisi su certas cosasa, si discutinti is arrexiohisi de s’uhu e de sa’atru. Su bellu esti ca, sa solidariedadi esti in tottusu a su primu postu. Si uhu de i dusu chi anti tentu uha discussiohi tehi’ bisongiu de cahancuha cosa, s’atru e’ subitu prontu po dd’aggiudai. E custa est’ uha cosa bella: sa discussiohi no e’ guerra; e mancai tui no dda pentzisi comente a mei, amigu’ comente prima. E s’amigu si bidi in su momentu de su bisongiu.

Cahancu’hotta càpitada de depi prangi po sa motti de uhu parenti o familiari de uhu de su gruppu. Occannu eu pedriu du’ leohisi: Gavino e Nicola ca, mancai no essidi de su gruppu de s’arrollieddu, ddu connoscianta tottusu e fud’amigu de tottusu. Nusciuhusu iad’essi mai hau ca si ’n d’iant’essi andausu comente nuisi in su ’entu.

Nosu oramai seu’ becciusu; e is argomentusu principalisi, prima de is undixi, funti i mahadiasa e is pastigliasa chi donniuhu de hosu pìgada donnia dì: diabete, pressiohi, colesterolo e madas’ atras cosasa. Candu, però, capitada chi cahancuhu potti’ druccisi, figu o atra cos’ ’e pappai, de mahadiasa e pastigliasa nusciuhusu si ’n d’arregoda’ prusu.

Albino Agus

(ilsarrabus.news)

:

Tags: , , ,


About the Author
One Response to SU SARRABESU. Arregordendi s’arrollieddu de Porto Tramatzu, su salottu estivu hostu

  1. Pingback: YOUR SARRABESU. Arregordendi is wrapped up in Porto Tramatzu, on its leafy summer lounge – IlSarrabus.news | News1 English

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to Top ↑